ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม

1. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการจำนวนสินค้าหน้าร้านแบบซื้อมาขายไป

ที่เน้นจำนวนคงเหลือภายในร้าน ทั้งแบบร้านเดียวและร้านที่มีสาขา (Chain Store) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายของเบ็ดเตร็ด ร้านขนม ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายกระเป๋า ร้านขายรองเท้า ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิดแบบรายเดือน

2. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าทั่วไปขนาดกลาง

ที่มีคลังสินค้าหลายแห่งและมีจำนวน ผู้ใช้งานระบบพร้อมกันไม่เกิน 6 คน บนระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Realtime แบบรายเดือน

3. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าทั่วไปขนาดใหญ่

ที่มีคลังสินค้าหลายแห่งและมีจำนวน ผู้ใช้งานระบบพร้อมกันไม่เกิน 15 คน บนระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Realtime และมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet และ อุปกรณ์ Handheld แบบรายเดือน

4. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าเฉพาะ

ที่ต้องมีการเชื่อมต่อระบบไปยังระบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้านั้นๆเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า งานโครงการซอฟต์แวร์ (Software Enterprise)

5. บริการออกแบบระบบเครือข่าย

ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบนหลายอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆบนระบบเดียวกัน

6. บริการทางด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายแบบรายปี