สมัครงาน

 • ตำแหน่งงาน
  Sales งานโครงการ
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
  อาคาร JWD ชั้น 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา (แยกหมู่บ้านนักกีฬา ตัดถนนศรีนครินทร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  02:710-4040 # 2471 , 2432
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ:

   1.   เพศชาย /หญิง    อายุ  25-35 ปี   

   2.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  , เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรม   บริหารธุรกิจ  , การตลาด 

   3.   มีประสบการณ์ในการขายงานด้าน  Software  / งานโครงการ  ตั้งแต่  3   ปีขึ้นไป    

   4.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รักงานบริการ   พร้อมที่จะร่วมเติบโตไปกับบริษัทได้

   5.   สามารถวิเคราะห์ตลาด  และติดต่อนำเสนองานให้กับลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าได้

   6.   มีทักษะด้านการวางแผน  เจรจาต่อรอง

   7.   สามารถขับรถยนต์ได้  และมีพาหนะเป็นของตนเอง  

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.        ศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์  วิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอขาย

  2.        เข้าพบและเยี่ยมลูกค้ารายเดิม   และสร้างลูกค้ารายใหม่เพื่อสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์

  3.        ปิดการขายและดูแลประสานงาน  ให้บริการลูกค้าหลังการขาย  

  4.        วางแผนงานแต่ละสัปดาห์เสนอผู้บริหาร

  5.        ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้                                 

  สวัสดิการ:

    1.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                      

    2.  ประกันชีวิต ,  ประกันอุบัติเหตุ                               

    3.  ประกันสุขภาพ / OPD

    4.  ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม

    5.  ตรวจสุขภาพประจำปี

    6.  เครื่องแบบพนักงาน

    7.  กองทุนประกันสังคม

    8.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ

    9.  ท่องเที่ยวประจำปี

  10.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

  11.  โบนัส

 • ตำแหน่งงาน
  Project Manager
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
  อาคาร JWD ชั้น 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา (แยกหมู่บ้านนักกีฬา ตัดถนนศรีนครินทร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  02:710-4040 # 2471 , 2432
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ:

   1.   เพศชาย /หญิง    อายุ  30-40  ปี   

   2.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  ,  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3.   ความรู้พื้นฐานการพัฒนาระบบ  Web Application ด้วยภาษา    C#.net  , ASP.NET , PHP , XML , Java Scrip , HTML

   4.   ความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและเครื่องมือ   MS SQL  ,  MySQL , Oracle

   5.   มีความรู้ด้านเทคโนโลยี Web Service , SOA , Cloud Computing

   6.   มีความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ CMMI  หรือ  Agile Software Development

   7.   มีประสบการณ์ตำแหน่ง  PM  3   ปีขึ้นไป   

   8.   มีภาวะความเป็นผู้นำ  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

   9.   สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว                            

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. จัดทำประมาณการกำลังคน งบประมาณ และทำแผนงานบริหารโครงการ

  2. ควบคุมอัตรากำลัง งบประมาณ เวลา ต้นทุน ให้ตรงตามแผนที่วางไว้

  3. ติดตามและจัดทำเอกสารความคืบหน้าการดำเนินงานภายในโครงการ

  4. จัดทำเอกสารส่งมอบงานและรายงานสรุปปิดโครงการ

  5. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการ

  สวัสดิการ:

    1.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                     
    2.  ประกันชีวิต ,  ประกันอุบัติเหตุ                                
    3.  ประกันสุขภาพ / OPD

    4. ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม

    5.  ตรวจสุขภาพประจำปี
    6.  เครื่องแบบพนักงาน
    7.  กองทุนประกันสังคม
    8.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ

    9.  ท่องเที่ยวประจำปี

  10.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  11.  โบนัส

 • ตำแหน่งงาน
  Programmer – C#.net
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
  อาคาร JWD ชั้น 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา (แยกหมู่บ้านนักกีฬา ตัดถนนศรีนครินทร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  02:710-4040 # 2471 , 2432
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ:

   1.   เพศชาย /หญิง    อายุ  25-40 ปี   

   2.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  ,  เทคโนโลยีสารสนเทศ

   3.   ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา    C#.net ,  .NET  Framework  ,  PL/SQL  ,  Shell Script  ,  SQL Command  ,  Web Service  ,  Java Script  ,J Query  ,  Report  ,  Store Procedure    

   4.   ความรู้ด้าน   Database   : MS SQL  ,  My SQL

   5.   ความรู้ด้าน   Web Server : Microsoft IIS  ,  Apache

   6.   ความรู้ด้าน   Operating System  :  Linux  ,  Windows  Server

   7.   มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม  3   ปีขึ้นไป    

   8.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ตลอดเวลา                            

   9.   สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  10.  สามารถเขียน  Code  ด้วยการใช้   Web  Service   ,  มีความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ CMMI  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม  ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความต้องการของนักวิเคราะห์ระบบ

  3. แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องก่อนส่งให้ทีมทดสอบระบบ  และหลังจากได้รับเอกสารข้อบกพร่อง (Defect) ของทีมทดสอบระบบ

  4. แก้ไขโปรแกรมหลังจากการทดสอบ  UAT  ของลูกค้า

  สวัสดิการ:

    1.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                     
    2.  ประกันชีวิต ,  ประกันอุบัติเหตุ                               
    3.  ประกันสุขภาพ / OPD

    4.  ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม
    5.  ตรวจสุขภาพประจำปี
    6.  เครื่องแบบพนักงาน
    7.  กองทุนประกันสังคม
    8.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ

    9.  ท่องเที่ยวประจำปี

  10.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  11.  โบนัส

 • ตำแหน่งงาน
  System Analyst (SA)
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
  อาคาร JWD ชั้น 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา (แยกหมู่บ้านนักกีฬา ตัดถนนศรีนครินทร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  02:710-4040 # 2471 , 2432
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย /หญิง    25-35   ปี

  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมภาษา   C#.NET , PHP , JQUERY                               

  4. มีความรู้ด้าน  Database : MS SQL  ,  My SQL

  5. มีประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3  ปีขึ้นไป  

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และสามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ร่วมงานได้                            

  7. มีความรู้และความเข้าใจ  ในการจัดทำเอกสาร  Business  Process Flow และ Prototype    

  8. สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ได้ด้วยตนเอง  และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  9. มีความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ CMMI  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ศึกษากระบวนการทำงานของลูกค้า  เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบ

  2. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  3. ถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมดำเนินการในลำดับต่อไป

  4. ติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เป็นไปตามข้อมูลและความต้องของลูกค้าหรือไม่

  5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า   สามารถวิเคราะห์แก้ไข ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงได้

  สวัสดิการ:

   1.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                      
    2.  ประกันชีวิต ,  ประกันอุบัติเหตุ                               
    3.  ประกันสุขภาพ / OPD

    4.  ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม
    5.  ตรวจสุขภาพประจำปี
    6.  เครื่องแบบพนักงาน
    7.  กองทุนประกันสังคม
    8.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ

    9.  ท่องเที่ยวประจำปี

  10.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  11.  โบนัส