คำถามที่พบบ่อย

 1. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละบริการต้องทำอย่างไร
  สามารถติดต่อได้โดยมีสองช่องทางหลักคือ
  1.1. กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดได้โดยตรงที่หน้าเว็บไซต์ www. dits.co.th
  1.2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ +662-710-4040 หรือ โทรสาร +662-710-4049
 2. การบริการทางด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ของบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด มีอะไรบ้าง
  2.1. การให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการหาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้าน Logistics เช่น ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบบริหารจัดการสินค้าเพื่อขนส่ง (Dynamic HILI) เช่น
  - ระบบบริหารจัดการสินค้าแบบซื้อมาขายไปหน้าร้าน
  - ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าขนาดกลางที่มีหลายไซด์งานหลายคลัง
  - ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีลักษณะต้องทำการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆระบบและต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการทำงานบน Smart Device ต่างๆหรือ มีลักษณะที่ต้องใช้งานการระบุสินค้าด้วย RFID และ Barcode
  2.2. การให้บริการผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อการใช้งานเฉพาะของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นการผลิตซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า (Software Enterprise)
  2.3. การให้บริการการใช้งานระบบบริหารคลังสินค้าและจัดการสินค้าเพื่อการขนส่งขนระบบ Cloud Computing
  2.4. การให้บริการการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย (Design and Implement)
  2.5. การให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสินค้าของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย (Maintenance Assurance)
 3. นโยบายการทำงานของบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด มีลักษณะการทำงานอย่างไร ?
  บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด มีการผลิตซอฟต์แวร์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกระบวนการในการทำงานร่วมกับลูกค้าและทำการตรวจสอบโดยลูกค้าในแต่ละโครงการซอฟท์แวร์ ตามขั้นตอนดังนี้

  3.1 ทำความเข้าใจในลักษณะธุรกิจที่ลูกค้ามีเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของโครงการ
  3.2 ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ร่วมกับลูกค้าในเชิงการทำงานจริงที่เป็นอยู่ของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ให้สามารถ ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประหยัดต้นทุนของสินค้าคงคลังให้มากที่สุด
  3.3 ทำการเขียนซอฟท์แวร์ตามที่ทางลูกค้าเห็นชอบและอนุมัติ
  3.4 ทำการทดสอบระบบทั้งจากผู้เขียนซอฟต์แวร์ ทีมทดสอบซอฟต์แวร์และการทดสอบการใช้งานร่วมกับลูกค้าที่ไซด์งานจริง
  3.5 ทำการทดสอบและใช้งานจริงพร้อมการอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานที่ไซด์งานลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 วัน
 4. นโยบายการรับประกันการใช้งานของซอฟต์แวร์ในแต่ละโครงการเป็นอย่างไรบ้าง ?
  การรับประกันซอฟต์แวร์: เป็นการรับประกันการทำงานของซอฟต์แวร์ตามการออกแบบที่ทางลูกค้าเห็นชอบและทำการเซ็นต์ยืนยันในเอกสารว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำและมีผลลัพธ์ที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไซด์งานลูกค้า สำหรับงานที่เป็นการออกแบบและผลิตขึ้นเฉพาะ

  การรับประกันฮาร์ดแวร์: เป็นการรับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิตที่ระบุมาในแต่ละสินค้าที่ทางลูกค้าซื้อจากบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

  การรับประกันข้อมูลในระบบ: ไม่รับประกันข้อมูลในระบบหากผู้ใช้งานทำงานนอกเหนือจากการทำงานตามระบบที่ออกแบบไว้

  การรับประกันความพอใจในการใช้งาน: ทางบริษัทมีนโยบายการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจของลูกค้า แต่หากลูกค้ามีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงตัวโปรแกรมเล็กๆน้อยๆ ทางบริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงและปรับระบบให้ลูกค้างานสะดวกที่สุด ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ติดตั้งระบบที่ไซด์งานลูกค้า
 5. นโยบายการให้บริการหลังการขายเป็นอย่างไรบ้าง ?
  บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจลูกค้าที่ไม่สามรรถหยุดได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเป็นสองช่องทางหลักดังนี้
  5.1 ผ่านช่องทางระบบ Call Center เบอร์โทร +662-710-4040 กด 1
  5.2 ผ่านช่องทางระบบจ่ายงานหลัก โดยสามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบได้แบบ Realtime โดยมีช่องทาง internet www.redmine.dits.co.th
 6. มีนโยบายการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าอย่างไรบ้าง ?
  การรักษาความลับทางการค้าของลูกค้าในทุกส่วนถือเป็นคำสัญญาที่ทาง บริษัท ไดนามิค ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับ 1 โดยทางบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด จะมีการเซ็นต์สัญญารักษาความลับทางการค้ากับลูกค้าทุกที่ เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถที่จะวางใจและไว้ใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของลูกค้าจะไม่สูญหายหรือเปิดเผยให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดให้แก่ผู้อื่นรับทราบโดยปราศจากความยินยอมจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถวางใจในการให้บริการในการทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจในนการใช้บริการของบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด