ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ซึ่ง บริษัท ไดนามิคไอที โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทหลักในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มธุรกิจของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ คิดค้น เลือกสรร ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนากระบวนการหลักในการทำงาน ดังนี้


ระบบบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management System, WMS) ซึ่งประกอบไปด้วย
•  คลังสินค้าทั่วไป
•  คลังสินค้าสำเร็จรูป
•  คลังสินค้าวัตถุดิบ
•  คลังสินค้าปลอดอากร
•  คลังสินค้าอันตราย
•  คลังสินค้าห้องเย็นและสินค้าแช่แข็ง
•  คลังเอกสาร
•  ศูนย์กระจายสินค้า

ระบบบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System, TMS) ซึ่งประกอบไปด้วย
•  กระจายสินค้าแบบจุดต่อจุดด้วย Container (Point-to-Point)
•  กระจายสินค้าแบบหลายจุด(Multi-Drop)
•  กระจายสินค้าตามรอบ (Milk Run)
•  การขนส่งเพื่อลดเที่ยวเปล่า (Backhaul)
•  ระบบบริหารลานรถยนต์ส่งออก (Automated Yard Management System, AYMS)
•  การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลร่วมเพื่อการลด บุคคลากรในการทำงานด้านเอกสารและการคีย์ข้อมูล
•  ระบบสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต (IP-Phone) ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการในการออกแบบระบบสื่อสาร
•  การพัฒนาและติดตั้งระบบสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
•  บริการศูนย์ข้อมูลเบ็ดเสร็จด้วยระบบ Call Center

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 222 กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ +662-710-4040 โทรสาร +662-710-4049 เว็บไซต์ www.dits.co.th

นโยบายบริษัท

ทางบริษัทฯมีนโยบายหลักในการพัฒนาเพื่อ ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลในธุรกิจ ในการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ให้กับบริการในในกลุ่มของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสตกิส์ จำกัด (มหาชน) ทุกบริษัทและบริษัทชั้นนำทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญาองค์กร

“เราปรารถนาที่จะเห็นและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจจากทีมงานของเราทุกคน”

วิสัยทัศน์

“เราให้บริการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ผสานความสุขในการใช้งาน และอิสระทางด้านเวลาที่มีให้แก่ธุรกิจและครอบครัว”

พันธกิจ

“มุ่งมั่น สร้างสรรนวัตกรรมและการให้บริการ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมด้วย ความสุขในการใช้งาน อิสระและสัมพันธภาพที่ดีให้กับธุรกิจและครอบครัว”